Ученето в електронна образователна среда е интересно и стимулиращо за децата от начална училищна възраст

 От 16 март 2020 г. учениците от НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас, подкрепени от  родителите си, започнаха с ентусиазъм да  учат и работят дистанционно в електронна образователна среда, насочвани и подпомагани от своите учители. За да стимулират интереса и заниманията на децата по отделните учебни предмети, учителите използват разнообразни ресурси, които изработват сами или ползват платформи и приложения, позволяващи им да създават интересни упражнения за овладяване и затвърдяване на знанията и уменията на всяко дете. Педагозите изработват интерeсни работни листи в  Word, в сайтове като  Liveworksheets и LearningApps, презентации в Power Point, екипна работа в Теаms в  платформа на Офис 365, работа  в сайт за видеоконферентна връзка Zoom и др. В заниманията по интереси на децата се предоставя възможност да работят с различни източници от Интернет пространството с цел да развият своите творчески заложби – да рисуват, да пеят, да танцуват и спортуват, ползвайки интересни и полезни практики от цял свят. Ученици и учители си взаимодействат активно като партньори в процеса на обучението – бързо получават обратна връзка за постиженията си, коригират своевременно пропуските си, получават похвали и поощрения, стимулирани са да работят активно и целенасочено върху поставените задачи.

От съществено значение за ефективното протичане на  образователно-възпитателния процес е комуникацията с родителите. Учителите  ежедневно осъществяват  активен обмен на информация с тях чрез различни средства – телефон, електронна поща, вайбър, фейсбук, сайтове на паралелките и др. По такъв начин страните активно си взаимодействат и  родителите получават информация за работата на децата си в реално време. Чрез бързата обратна връзка класовите общности стават по-ангажирани и по-отговорни към резултатите от осъществената дейност по всеки учебен предмет.

В резултат от  обучението в електронна образователна среда у учениците от началните класове се развиват умения за работа с електронни ресурси, за организиране на собственото си време за учене и за самостоятелно овладяване на знания и умения по различни учебни предмети. Това стимулира тяхната познавателна активност и творческо мислене.

Начално базово училище Михаил Лъкатник