Документи

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование., съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите
1.Инфо 136 – детска градина-2
2.Инфо 138 – приемане и преместване
3.Инфо 143 – валидиране
4.Инфо 143.1 – валидиране на компетентности -Заявление
5.Инфо 149 – проверка способности-1
6.Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас
7.Инфо 153 – дубликати
Молба до директор на училището – бланка
Молба до класен ръководител за до 3 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година
Молба до директор на училището за до 7 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година
Декларация за прибиране от училище
Заявление за отписване от ЦОУД група
Декларация за лични данни
Декларация за информирано съгласие
Заявление за приемане в клас
Заявление за приемане в ПГ
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Заявление за онлайн обучение в електронна среда
Декларация за онлайн обучение в електронна среда
Годишен план на НБУ „Михаил Лъкатник“ за учебната 2022/2023 година
Правилник за дейността на НБУ „Михаил Лъкатник“ през учебната 2022/2023 година
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2022/2023 година
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НБУ „Михаил Лъкатник“
Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2022/2023 година
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022/2023година
Програма за обучение по безопасност на движение по пътищата за учениците в 1 – 4 клас
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
1a клас 1б клас 1в клас 1г клас 1д клас
2a клас 2б клас 2в клас 2г клас 2д клас
3a клас 3б клас 3в клас 3г клас 3д клас
4a клас 4б клас 4в клас 4г клас 4д клас
Начално базово училище Михаил Лъкатник