Документи

С решение №704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 год. правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване в предучилищно и училищно образование., съгласно чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административно обслужване, за услугите, извършени от организациите
1.Инфо 136 – детска градина-2
2.Инфо 138 – приемане и преместване
3.Инфо 143 – валидиране
4.Инфо 143.1 – валидиране на компетентности -Заявление
5.Инфо 149 – проверка способности-1
6.Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас
7.Инфо 153 – дубликати
Молба до директор на училището – бланка
Молба до класен ръководител за до 3 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година
Молба до директор на училището за до 7 дни отсъствие по уважителни причини в една учебна година
Декларация за лични данни
Декларация за информирано съгласие
Заявление за приемане в клас
Заявление за издаване на удостоверение за преместване
Заявление за онлайн обучение в електронна среда
Декларация за онлайн обучение в електронна среда
Годишен план на НБУ „Михаил Лъкатник“ за учебната 2021/2022 г.
Правилник за дейността на НБУ „Михаил Лъкатник“ през учебната 2020/2021 година
Етичен кодекс на работещите с деца и ученици
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и ученици от уязвими групи
План-програма за безопасност на движението по пътищата през 2021
Програма за обучение по безопасност на движение по пътищата за учениците в 1 – 4 клас
Начално базово училище Михаил Лъкатник