Проекти

Проект BG05M20P001 на МОН „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът общхваща две последователни учебни години – 2016/2017 г. и 2017/2018 г. През него са преминали 12 студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, Бургаски свободен университет и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. Студенти, бакалаври и магистри, по специалностите ПНУП, ПНУПЧЕ, НУП, НУПЧЕ, българска филология работят на позициите „Помощник на учителя“ и „Учител в начален“ етап, където придобиват практически умения за работа с деца в учебна среда, усъвършенстват придобитите от процеса на обучеине във ВУЗ организационни и методически компетентности, както и придобиват практически умения за работа в екип и реализиране на проекти и проектни дейности. Отчитането на ефективността на дейностите завършва с кръгла маса, където се дискутират предизвикателствата на професията учител в съвремието.

Проект BG05M20P001-3.003.-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от ЕС чрез ЕСИФ.
Проектът е продължение на съществуващия до 31.12.2015 г. проект „Включващо обучеине“. От 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г. през проекта са преминали 22 деца и ученици от подготвителна група и 1-4 клас. Той осигурява подкрепа и развитие на деца със СОП, като акцентира на развитие на силните им страна с оглед подобряване и на академичните им постижения, интереси и възможности. По проекта работи екип от двама ресурсни учител, логопед и психолог.

НБУ „Михаил Лъкатник“ е част от партньорската мрежа на Програма  „Екоучилища“ от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта, които работят по проект на тема „Да се храним разумно! – глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 – 2020г.“ /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.

Основните цели на проекта са:

  • Да допринесе за мобилизирането на младите хора да разберат по-добре взаимосвързания свят, в който живеят, да бъдат мотивирани и квалифицирани, за да предприемат действия в полза на глобалния проблем за отговорен начин на хранене в новите държави-членки чрез програма за глобално образование, ориентирано към действия в училищата и детските градини и сред широката общественост;
  • Да помогне на учителите да интегрират тези въпроси в преподаването на учебните програми;
  • Да развива критичното мислене на учениците, да им даде възможност да предприемат действия и да се повиши информираността на родителите и по-широката общност.

Основни приоритети и дейности по проекта:

A1: Засилване на знанията и капацитета на кандидатите-партньори чрез обучения по интегрирано глобално образование и устойчиво потребление на храни, обучение и насоки по програма DEAR: Development education and awareness raising – Развитие на образованието и ключовите компетенции.

A2: Осъществяване на училищна програма по въпросите на устойчивото хранене чрез организиране на работни групи на национално ниво, чрез програмни средства и база данни на образователни източници.

A3: Укрепване на знанията и уменията на учителите и възпитателите чрез обучения, събиране на добри практики, участие в EYD 2015-Европейски Форум, споделяне на наученото от проекта;

A4: Изпълнението на програмата в училищата, следваща 7-те основни стъпки по програма „Екоучилища“:

  • чрез създаване на ръководен екип;
  • чрез учебния план на работа;
  • преглед на ситуацията, план за действие;
  • комуникация;
  • кампания за действие;
  • екокод за хранене.

A5: Достигането до родителите и широка общност чрез местни дейности, интернет страница, социалните медии.

Темата на проекта засяга болезнени и жизнено важни за решаване проблеми с храненето на подрастващите, а интернационалното измерение на работата в партньорство с организации от още 8 европейски държави ще обогати всички нас с нови идеи и похвати за справяне с тях.

YouTube player

ИНТЕРАКТИВНА ЕКОКЛАСНА СТАЯ В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР
НА НБУ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ ГРАД БУРГАС

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013” „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

 Целта на проекта „ИНТЕРАКТИВНА ЕКОКЛАСНА СТАЯ В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР НА НБУ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ ГРАД БУРГАС“ е да се формирт екологично съзнание, поведение и интерес към процесите на околната среда у учениците от 1-ви – 4-ти клас в НБУ „Михаил Лъкатник“ чрез наблюдение и изучаване на природата, като се използват съвременни интерактивни технологии и методи, които да съдействат за формиране на научно познание за света.
Продължихме работата си към повишаване на информираността и ангажираността на учениците и техните родители в дейности за опазването на природата, намаляване на отпадъците и устойчиво потребление, ангажиране с екологичните проблеми, формиране на действени знания, екологични убеждения и ново отношение към околната среда.
Интерактивната екокласна стая е изградена като класна стая на открито и представлява олекотена конструкция с покривна част, тип беседка, където се провеждат учебни часове, свързани с учебното съдържание по Роден край, Околен свят и Човекът и природата и извънкласни дейности. Екокласната стая оборудвана с модерна преносима лаборатория Fourier Systems, информационни табели, необходима литература и електронни материали. За удобство на учениците и учителите в беседката са поставени маса и пейки.
Учениците от лятното училище използват лабораторията всеки делничен ден, на всеки 2 часа / от 9 до 16 часа/ за измерване на температурата на въздуха, влажността, стойностите на СО2, нивото на шума. Паралелно с това учениците използват протоколите за времето и температурата. Те направиха наблюдения на свойствата, състоянието и показателите на питейна и морска вода.
Създаде се ,,Зелен коридор” в училището, където е разположена цялата информация за разделното събиране на отпадъците и проблемите на околната среда.
Учениците, под ръководството на своите учители, създададоха разнообразие от интересни крайни продукти:
1. Банери с екокода на учениците, информация за периода на разграждане на различните отпадъчни материали, съвети за пестене на вода и енергия
2. Информационна брошура за екологичната обстановка в района на училището
3. Презентации
4. Рисунки и художествени творби
5. Видеофилми с дейностите
6. Изложби с проектни материали
7. Информационен пакет с обща информация, протоколи, уроци, обобщения, снимки, графики и диаграми, детски рисунки – компакт диск
Осъществените дейности обогатяват знанията на учениците за околната среда и съдействат за формиране на умения за опазването ѝ. Чрез участието си в проучванията и измерванията учениците се научават самостоятелно да наблюдават, отчитат, анализират и обобщават данни и факти за атмосферата, водата, почвата, растителния и животински свят, чрез което те се превращат в изследователи на процесите, протичащи в живата и неживата природа. По такъв начин у тях ще се формира модел за екологично поведение, включващ: събирателска и изследователска дейност, описване и представяне на информацията, набелязване на конкретни действия с цел постигане на положително въздействие/ промяна.

ПРОГРАМА ЕКОУЧИЛИЩА

 1997-1998г. – НБУ „Михаил Лъкатник“ е първото екоучилище в централна и източна Европа, наградено с престижната награда „Зелен флаг“.
Програма „Екоучилища“ се развива в 54 страни в света. Програма “Екоучилища” се стреми да стимулира съзнанието и отговорността на децата за околната среда чрез занимания в клас и извънкласна работа. Награда “Зелен флаг” се връчва на училищата, които докажат изпълнениeто на специфични еко-правила и ефикасно управление на училищните ресурси: вода, енергия и отпадъци.
Програмата „Екоучилища“ обхваща 7 задължителни елементи, наречени стъпки, които всяко училище и детска градине може да възприеме като методология за работа:
1. Създаване на Екокомитет.
2. Екологичен преглед – наблюдение на околната среда и установяване на нейното състояние.
3. План за действие.
4. Основните теми и дейностите свързани с тях трябва да включат в учебното съдържание и да бъдат предложени на учениците в часовете по различните учебни програми.
5. Контрол и оценяване.
6. Популяризиране на идеите и дейностите чрез средствата за масова информация.
7. Екокод.

СВЕТОВНИ ДНИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ЕКОУЧИЛИЩА

в НБУ „Михаил Лъкатник“ Бургас – първото екоучилище в Централна и Източна Европа

 За втора поредна година, от България до Индия, от Обединените арабски емирства до Съединените американски щати, деца и младежи и техните учители ще ОСЪЩЕСТВЯТ ДЕЙСТВИЯ , за да се покаже как с обикновени и необикновени инициативи да бъдем по-устойчиви в нашия модерен свят.
Идеята СВЕТОВНИ ДНИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ЕКОУЧИЛИЩА е да се изяви водещата и решаваща роля на младите хора. Инициативата дава възможност на учениците да работят по-активно и заедно във всички части на света. Световният Ден на действие на Екоучилища се провежда в северното полукълбо в първата пълна седмица на месец ноември, така че тази година ще бъде 4-10 ноември 2013 година. В южното полукълбо е се провежда през април и включва Деня на Земята, така че следващата дата е 21-27 април 2014 година.
СВЕТОВНИЯТ ДЕН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕКОУЧИЛИЩА, 7 НОЕМВРИ, ПРЕДСТАВЛЯВА:
• Специален ден, когато Екоучилищата по целия свят предприемат действия за по-устойчив живот;
• Празнуват промяната в съзнанието на учениците;
• Представят разнообразието на нашата програма;
• Показват силата на своето въздействие;
• Завладяват с огромната ангажираност на училищата и широката общественост;
• Представят увличащите и забавни учебни дейности, с които Екоучилища са известни!
НБУ «Михаил Лъкатник» е първото екоучилище в България, получило наградата «Зелен флаг» през 1997 година. Цялата седмица 4-10 ноември 2013 е изпълнена с разнообразни инициативи, като по-важни са:
– Стартиране на инициативата за разделно събиране на отпадъците и кампанията «Да намалим отпадъците» – 6.11.2013 г.
– Изложби на предмети от отпадъчни и природни материали
– Изработване на плакати с ЕКОКОДА на училището
– Конкурс за най-оригинален «КОШ ЗА СПАСЕНА ХАРТИЯ»
– Екопразник – 7.11.2013 г.
– Ние сме единни: ДРЕСКОД ЗЕЛЕНО

Начално базово училище Михаил Лъкатник