Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).
   В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
   Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Прилoжение 1 Декларация конфликт на интереси

Прилoжение 2 Приемо-предавателен потокол-техн. средства

Прилoжение 3 Справка придобити ДМА-ДНА

Прилoжение 4 Списък на ПС-техника

Прилoжение 5 Приемо-предавателен протокол-техн. средства Ученик-родители

Прилoжение 6 Приемо-предавателен протокол тех. средства между учебни заведения

Прилoжение 7 Декларация съгласие за провеждане на обучение

Прилoжение 8 Списък на ученици Д2

Прилoжение 9 Заявление декларация за инф. съгласие родител за ученик

Прилoжение 10 Отчетен доклад ръководител група

Прилoжение 10а Приемо-предавателен протокол за проведено обучение

Прилoжение 11 Учебен план график

Прилoжение 12 Присъствен списък ученици

Прилoжение 14 Сертификат ученик

Прилoжение 15 Заявление декларация за участие в обучение ПС

Прилoжение 16 Присъствен списък ПС

Прилoжение 17 Карта за участие ПС

Прилoжение 18 Сертификат ПС

Прилoжение 19 Анкета образ.медиатори и родители

Прилoжение 20 Заявление Декларация за участие обр. медиатори и родители

Прилoжение 21 Присъствен списък медиатори и родители

Прилoжение 22 Сертификат медиатор родител

Прилoжение 23 Бланка проект React-EU

Прилoжение 24 Карта за проверка на място React-EU

Начално базово училище Михаил Лъкатник